Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark ry. Yhdistyksestä voidaan käyttää lyhennettä LHG ry tai Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark Association kaikilla kielillä. Yhdistyksen kotipaikka on Kankaanpää, ja sen toiminta-alue on Suupohjan, Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan seutukunnat.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueen kuntien ja yhteistyökumppaneiden yhteistyöelimenä Lauhanvuori-Hämeenkangas -luontomatkailualueen muodostamisessa, sen kehittämisessä ja uuden matkailukonseptin synnyttämisessä.

Yhdistyksen tarkoituksena on valmistella Lauhanvuori–Hämeenkangas -luontomatkailualuetta UNESCO Global Geopark -verkoston jäseneksi, toimia hakuprosessissa, ylläpitää Geoparkia jäsenyyden saamisen jälkeen ja toimia virallisena alueellisena Geopark-edustajana ja edunvalvojana Geopark-verkostoissa kotimaassa ja kansainvälisesti. Ennen jäsenyyden saamista alueesta on UNESCOn ohjeiden mukaan käytettävä nimitystä Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -projekti (suomeksi) ja Aspiring Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark (englanniksi). 

Yhdistyksen toiminta-alue kattaa Geopark-rajauksessa määritellyn yhtenäisen alueen Suupohjan, Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan seutukuntien alueella.

Toiminta-alueella on kansainvälisesti merkittävää ja matkailullisesti vetovoimaista geologista, luonnon- ja kulttuurihistoriallista perintöä. Yhdistyksen tehtävänä on muodostaa niistä alueen yhteinen tarina ja viitekehys, brändi, jonka avulla kehitetään ja tuotteistetaan alueen kestävää matkailua, houkutellaan lisää luontomatkailijoita ja edistetään alueen hyvinvointia ja paikallistaloutta. Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -yhdistyksen toiminta kehittää alueen elinvoimaisuutta sekä geo- ja luontokohteiden ja koko luontomatkailualueen tunnettuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. 

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -yhdistys toimii poikkitieteellisessä yhteistyössä UNESCOn kansainvälisten Geopark-verkostojen (Global Geoparks Network GGN, European Geoparks Network EGN) kanssa ja hyödyntää niitä toiminta-alueen eduksi niin geomatkailun, geologisen perinnön säilyttämisen, luonnontieteiden opetuksen kuin kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnankin näkökulmasta.

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -yhdistyksen tavoitteena on saavuttaa ja pitää myös jatkossa UNESCOn Global Geopark jäsenyys. Jäsenyyden myöntämisen jälkeen alue saa käyttää UNESCOn tunnuksia ja UNESCO Global Geopark -nimeä: ”Lauhanvuori–Hämeenkangas UNESCO Global Geopark”. 

Yhdistyksen toiminnassa huomioidaan, että Geopark on pysyvää toimintaa ja että UNESCOn väliarvioinnit järjestetään neljän vuoden välein korkean laatutason ylläpitämiseksi. Geoparkien keskinäisen yhteistyön ja yhteisprojektien lisäksi järjestetään yhteisiä konferensseja ja tapaamisia, joissa tietoa jaetaan. Yhdistys hyödyntää UNESCOn ja kansainvälisten Geopark-verkostojen asiantuntijoita, tietämystä ja hyviä käytäntöjä käytettävissä olevien keinojen ja kanavien kautta.

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -yhdistys toteuttaa toiminta-alueellaan koulutusyhteistyötä lisäten lasten, nuorten ja paikallisväestön tietoisuutta alueen ainutlaatuisesta geologiasta, luontokohteista, kulttuurihistoriasta ja kestävästä kehityksestä Geoparkeille asetettujen kriteerien mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti edistää seuraavia kokonaisuuksia:

Aluekehitys ja matkailu, yhdistys

 • Edistää Geopark-alueen matkailun, paikallisten tuotteiden ja kulttuurin markkinointia ja myyntiä
 • Kehittää geo-, luonto- ja kulttuurikohteiden saavutettavuutta, palvelurakenteita ja palveluja yhteistyössä Metsähallituksen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa
 • Tukee paikallista yritystoimintaa perehdyttämällä ja kouluttamalla sekä tarjoamalla näkyvyyttä Geoparkissa
 • Kehittää geo-, luonto- ja kulttuurikohteiden opastusta yhteistyössä Metsähallituksen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa
 • Toimii yhteistyössä paikallisten/alueellisten yhteistyötahojen ja järjestöjen kanssa Geoparkin alueellisiin tavoitteisiin liittyvissä asioissa

Geopark-status, yhdistys

 • Varmistaa toiminnallaan hakevilta ja jo toimivilta UNESCO Global Geoparkeilta edellytettävien kriteereiden täyttymisen
 • Toimii aktiivisesti Geopark-verkostossa Suomessa ja kansainvälisesti, osallistuu Geopark-konferensseihin ja koulutuksiin ja toteuttaa yhteisiä hankkeita muiden Geoparkien kanssa
 • Toimii yhteistyössä tutkimusyhteisöjen kanssa (erityisesti geo- ja maantieteet, matkailu, kulttuuri ja historia) ja edistää alueella tehtävää tutkimusta

Ympäristö ja koulutus, yhdistys

 • Edistää paikallisväestön oman ympäristön tuntemusta ja arvostusta yhteistyössä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa ja tuottaa valmennusta alueen Geopark Rangereille
 • Tuottaa ja kehittää aineistoja ja toimintamalleja geo- ja ympäristökasvatukseen yhteistyössä alueen koulujen kanssa
 • Järjestää Geoparkiin liittyviä tapahtumia ja koulutus- ja neuvontatilaisuuksia itse ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Näkyvyys, yhdistys

 • Ylläpitää Metsähallituksen omistuksessa olevaa lauhanvuori.mobiiliopas.exo.vagrant-sivustoa, joka jakaa tietoa Lauhanvuori–Hämeenkangas Geoparkin toiminnasta ja toiminta-alueesta
 • Tuottaa ja julkaisee Geopark-aineistoja paikalliseen ja matkailijoiden käyttöön

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • kerää jäsenmaksuja ja lahjoituksia
 • hakee perus- ja lisärahoitusta eri rahoituslähteistä toiminnan kehittämiseksi
 • järjestää seminaareja, koulutuksia ja retkiä
 • harjoittaa Geopark-toiminnan tavoitteisiin liittyvää julkaisutoimintaa
 • voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • voi hankkia ja myydä Geopark-tuotteita hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti

Yhdistys noudattaa Suomen lakia, yhdistyslakia sekä kansainvälisiä (esim. UNESCOn, EGN:n ja GGN:n) säädöksiä, jotka liittyvät Lauhanvuori–Hämeenkangas Geoparkin tavoitteeseen saavuttaa UNESCO Global Geopark status. 

 

 3. Jäsenet

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat kunnat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Muut jäsenet ovat kannatusjäseniä, joiksi voidaan hyväksyä yritys, yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kaikkien jäsenten velvollisuuksiin kuuluu tukea Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -yhdistyksen ja -alueen tavoitetta saavuttaa UNESCO Global Geopark -status ja menestyä siinä sekä toimia yhdistyksen tavoitteiden ja tarkoituksen mukaan yhdistyksen sääntöjen 2 kohdan mukaisesti. 

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistys ei peri liittymismaksuja. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksut perustuvat kuntien asukaslukuun. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenmaksuilla ja kuntarahoituksella katetaan Geopark-yhdistyksen toimintaa. Rahoitusta voidaan käyttää myös hankkeiden omarahoituksena.

 

5. Hallitus

Hallitukseen kuuluu 13 jäsentä ja 13 henkilökohtaista varajäsentä. Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varapuheenjohtajan valitsee hallitus kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen nimetään yksi jäsen ja varajäsen kustakin jäsenkunnasta. Lisäksi kannatusjäseninä toimivat yritykset esittävät valittavaksi keskuudestaan yhden jäsenen ja varajäsenen alueen kustakin kolmesta maakunnasta. Hallituksen kokouksiin kutsutaan lisäksi asiantuntijajäseniä Metsähallituksesta ja Luonnonvarakeskuksesta ja joko pysyvästi tai tapauskohtaisesti esim. maakuntaliitoista ja yrittäjäjärjestöistä. Heillä on hallituksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Asiantuntijaedustajilla on puheoikeus myös vuosikokouksessa. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Kahden vuoden jälkeen erovuorossa on 6 jäsentä ja varajäsentä. Neljän vuoden jälkeen erovuorossa on 7 jäsentä ja varajäsentä. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. 

Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja tai muu palkattu työntekijä, näiden ollessa estyneenä hallituksen puheenjohtaja toimii esittelijänä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kullakin hallituksen jäsenellä on yksi ääni.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin sekä varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

7. Yhdistyksen hallituksen, tilintarkastajien valinta, toimikausi, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 

Yhdistyksen hallituksen, yhden tilin- ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitsee yhdistyksen varsinainen vuosikokous. Ensimmäisen toimintajakson osalta hallitus, puheenjohtaja sekä tilin- ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö nimetään yhdistyksen perustamiskirjassa. Sen ovat allekirjoittaneet perustajakuntien edustajat. 

Yhdistyksen toimikausi on kalenterivuosi ajalla 1.1. - 31.12. Alkavan vuoden toimintasuunnitelma valmistellaan edellisen vuoden lopulla ja hyväksytään syksyn varsinaisessa vuosikokouksessa. Toimintasuunnitelma sisältää vuosittaisen tulo- ja menoarvion. 

Yhdistyksen tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään kevään varsinaisessa vuosikokouksessa. 

 

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, 1.1. - 31.12.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -yhdistyksellä on vuodessa kaksi varsinaista vuosikokousta. Syksyn varsinainen vuosikokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä (Syyskokous). Syyskokouksessa määritellään tulevan toimintavuoden talous- ja toimintasuunnitelmat. Kevään varsinainen vuosikokous (Kevätkokous) pidetään huhtikuun loppuun mennessä, ja siinä käsitellään edellisen toimintavuoden toiminta- ja talouskertomukset. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokousten päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vuosikokouksessa ja hallituksen kokouksissa pyritään yksimielisiin päätöksiin. 

Hallituksen kokouskutsu ja esityslista on toimitettava vähintään kahta viikkoa (14 vrk) ennen kokousaikaa. Yhdistyksen kokousten kutsut ja esityslistat on toimitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen kokousta. Kaikki kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse jäsenille. 

Vuosikokoukseen voidaan etäosallistua hallituksen niin päättäessä. Hallituksen kokouksissa etäosallistuminen on mahdollista. Hallitus voi pitää kokouksensa tarvittaessa myös sähköpostitse. 

 

10. Vuosikokous

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -yhdistyksen syksyn varsinaisessa vuosikokouksessa (Syyskokous) käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 
6. Päätetään jäsenmaksusta 

7. Päätetään hallituksen jäsenten, vuosikokousedustajien sekä tilintarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisuuden mukaisesti ja seuraavalle kaudelle hallituksen puheenjohtaja (joka toinen vuosi)
9. Valitaan yksi tilin- ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kolme kuukautta ennen vuosikokousaikaa kirjallisesti hallitukselle, että asia voidaan ensin käsitellä hallituksessa ja sisällyttää vuosikokouskutsuun 
10. Kokouksen päättäminen. 

Yhdistyksen kevään varsinaisessa vuosikokouksessa (Kevätkokous) käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kolme kuukautta ennen vuosikokousaikaa kirjallisesti hallitukselle, että asia voidaan ensin käsitellä hallituksessa ja sisällyttää vuosikokouskutsuun 
8. Kokouksen päättäminen. 

Yleiskokoukset järjestetään Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -yhdistyksen toiminta-alueella vuorovuosin kussakin kunnassa sen toimiessa kokouksen isäntänä. 

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.